RODO

KLAUZULA REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACJI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), spełniając obowiązek informacyjny, przekazujemy Państwu poniższe dane:

1.Informacje dotyczące administratora danych
Administratorem danych osobowych jest Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Starogardzie Gdańskim, ul. Hallera 36, 83-200 Starogard Gdański, reprezentowany przez Dyrektora.

2.Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, panią Annę Dudek, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod.annadudek@gmail.com lub na adres pocztowy siedziby Administratora.

3.Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

 • ➢  rekrutacji
 • ➢  realizacji obowiązku zajęć pozaszkolnych i rehabilitacyjnych
 • ➢  realizowania zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję placówki
 • ➢  realizacji statutowych zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w placówce

  Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych, to:

  • ➢  ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
  • ➢  ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
  • ➢  ustawa z z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  • ➢  ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
  • ➢  ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Systemie informacji oświatowej
  • ➢  ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
  • ➢  akty wykonawcze do w/w ustaw.;

4.Obowiązek podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych określonych we wskazanych powyżej przepisach prawa jest obowiązkowe, aby móc wykonać zadania nałożone na Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. Podanie innych danych jest dobrowolne.

5.Okres przechowywania danych

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas maksymalnie określony przepisami dotyczącymi obowiązków statystyki i archiwizacji, zgodnie z JRWA.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Starogardzie Gdańskim zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne

6.Komu udostępniamy Państwa dane?

Państwa dane osobowe nie są przez nas udostępniane innym podmiotom, poza sytuacjami uzasadnionymi prawnie na żądanie określonych organów oraz gdy nasze zadania realizują podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania, w którym przechowujemy Państwa dane).

Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.

7.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8.Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. c)  prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. d)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,
 5. e)  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa.