Statut

CELE I ZADANIA MOS

§2.

Celem Ośrodka jest przygotowanie uczestników zajęć programowych do współżycia społecznego, kształtowanie prawidłowych cech osobowości, ujawnianie i rozwijanie uzdolnień szczególnie w zakresie sportu, rekreacji                        i turystyki, oraz korygowanie i wyrównywanie wad postawy dzieci.

§ 3.

1.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Starogardzie Gd. zapewnia uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych niezbędne warunki ich rozwoju fizycznego i umysłowego.

 2.

Ośrodek zapewnia szerokim kręgom dzieci i młodzieży warunki do czynnego i systematycznego uczestnictwa w różnorodnych formach kultury fizycznej.

3.

Ośrodek stwarza warunki do rozwoju oraz stałego podnoszenia poziomu wyszkolenia sportowego młodzieży szczególnie uzdolnionej w tym kierunku.

4.

Ośrodek rozwija i kształtuje nawyki czynnego wypoczynku oraz zamiłowanie do krajoznawstwa i turystyki

5. Ośrodek może również prowadzić zajęcia dla osób niebędących uczniami szkół

STATUT MOS Starogard – pełna wersja.pdf