Statut

CELE I ZADANIA MOS
Celem Ośrodka jest przygotowanie uczestników zajęć programowych do współżycia społecznego, kształtowanie prawidłowych cech osobowości, ujawnianie i rozwijanie uzdolnień szczególnie w zakresie sportu, rekreacji i turystyki, oraz korygowanie i wyrównywanie wad postawy dzieci.

1.Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Starogardzie Gd. zapewnia uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych niezbędne warunki ich rozwoju fizycznego i umysłowego.
2.Ośrodek zapewnia szerokim kręgom dzieci i młodzieży warunki do czynnego i systematycznego uczestnictwa w różnorodnych formach kultury fizycznej.
3.Ośrodek stwarza warunki do rozwoju oraz stałego podnoszenia poziomu wyszkolenia sportowego młodzieży szczególnie uzdolnionej w tym kierunku.
4.Ośrodek rozwija i kształtuje nawyki czynnego wypoczynku oraz zamiłowanie do krajoznawstwa i turystyki
5.Ośrodek może również prowadzić zajęcia dla osób niebędących uczniami szkół.

W szczególności do zadań Ośrodka należy:
1.Prowadzenie zajęć i szkolenia w poszczególnych dyscyplinach sportu w ramach Sekcji MOS.
2.Udostępnianie dzieciom i młodzieży szkolnej urządzeń i sprzętu sportowego na zajęcia wynikające z planu pracy Ośrodka.
3.Organizacja masowych imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych wynikających z planu pracy MOS.
4.Współudział w organizacji zawodów sportowych w ramach kalendarza imprez samorządu terytorialnego, innych ogniw sportu szkolnego.
5.Wypracowywanie najbardziej pożądanych form pracy pozaszkolnej z wychowankami w zakresie ich wszechstronnego rozwoju psychofizycznego.
6. Prowadzenie instruktaży dla rodziców i dzieci korzystających z usług ośrodka.
7.Organizacja obozów sportowych i obozów szkolno – wypoczynkowych dla uczestników Ośrodka.
8.Sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą dotkniętą niepełnosprawnością ,odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości placówki,
9.Prowadzenie szkoleń młodzieżowych organizatorów sportu, sędziów i pomocników instruktorów.

Ośrodek realizuje zadania wychowawcze, profilaktyki i opieki w szczególności:
1.W swej pracy wychowawczej nauczyciele wspierają rodziców w realizacji ich zadań wychowawczych tak, aby umożliwiać wychowankom przejmowanie odpowiedzialności za własne życie i rozwój osobowy.
2.Nauczyciele tworzą w placówce środowisko sprzyjające zarówno wszechstronnemu rozwojowi osobowemu wychowanków (w wymiarze fizycznym – w tym zdrowotnym, psychicznym, intelektualnym, moralnym i duchowym), jak i ich rozwojowi społecznemu.
3. Nauczyciele w pracy wychowawczej wskazują ideał, zgodnie z którym wychowanek dojrzały, dobrze przygotowany do życia w społeczeństwie, to człowiek uczciwy, umiejący żyć z innymi i dla innych.
4.Dyrektor placówki, nauczyciele i pracownicy placówki są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków w czasie ich pobytu w ośrodku oraz podczas zajęć poza ośrodkiem.
5.Bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków jest jednym z najważniejszych zadań realizowanych w zakresie jej funkcji opiekuńczej.

Statutowe cele i zadania ośrodka w tym cele i zadania zawarte w programie wychowawczym i profilaktyki na dany rok szkolny, realizują wszyscy pracownicy placówki w ramach swoich służbowych obowiązków wraz z wychowankami i pozostałymi organami placówki.

STATUT MOS Starogard – pełna wersja.pdf